СЪОБЩЕНИЕ Печат
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник на отдел “Информационно обслужване”, на основание чл. 10, чл. 10а и чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснатите кандидати:

1. Александър Любомиров Станишев

Кандидатът да следва да се яви на 09.01.2008г.от 14,00 ч. в сградата на Общинската администрация за развиване на писмена разработка по тема: “ Организация на информационното обслужване в общината”

Списък на недопуснатите кандидати

1. Ваня Димитрова Горанова-Вранчева-няма минимален професионален опит за длъжността