Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 91/15.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за разделяне на УПИ V-344 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.344/, кв. 39 по плана на с.Радилово и образуване на два самостоятелни УПИ V-2645 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2645/ и УПИ ХIV-2646 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2646/ по реализирана имотна граница. Новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2645 /УПИ V-2645/ е с площ от 400 кв.м., новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2646 /ХIV-2646/ е с площ от 410 кв.м.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.