Заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 02. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие гр. Пещера през 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Мария Чешмеджиева, Управител на Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие гр. Пещера

2. Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера през 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Аксения Лулова,
Директор на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера

3. Информация за дейността на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера през 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Соня Бурова,
Директор на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера

4. Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера през 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Маргарита Радева, Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера

5. Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС" ЕООД гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера


6. Предоставяне за безвъзмездно ползване на снегоутъпкваща машина «Касборер» / «Ратрак» / за нуждите на Сдружение – Туристическо дружество «Купена».
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми"

7. Предоставяне на помещение за клуб на ПП СДС.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов
Гл.спец. „Общинска собственост и наеми"

8. Вземане на решение за освобождаване от заплащане на наем от ползватели и наематели на общинска собственост, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган, във връзка с удължения срок на въведените противоепидемични мерки.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми"

9. Предоставяне на помещение, част от имот - частна общинска собственост с идентификатор 56277.501.601.2, на Министерство на правосъдието, за нуждите на Районна служба „Изпълнение на наказанията" – гр. Пазарджик.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

10. Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на УПИ IV- ОбНС и УПИ V- ОбНС (ПИ 56277.505.4 и ПИ 56277.505.65 по КККР), кв. 216 по регулационния план на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

11. Приемане на Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от Областна транспортна схема от квотата на Община Пещера и Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от Областна транспортна схема от квотата на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

12. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2021г.-2022г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мери,пасища и ливади.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

13. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.595 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-595 по ПУП на с.Радилово/, кв. 20 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 94-95-88 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2511/ и улица с о.т. 94-97-98 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2517/ по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

14. Схеми за преместваеми обекти на територията на гр. Пещера и с. Радилово по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев,
Гл. архитект на Община Пещера

15. Изразяване на предварително съгласие за прокарване на кабелно трасе 6 Kv от съществуваща кабелна шахта от поземлен имот с идентификатор 56277.3 1355 /собственост на „Биовет" АД/ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 /собственост на „Биовет" АД/ по КККР на гр. Пещера през имоти общинска и държавна собственост.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев,
Гл. архитект на Община Пещера

16. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до нов ТП в поземлен имот с идентификатор 36124.534.163 по КККР на с.Капитан Димитриево, Община Пещера през имот собственост на Община Пещера: поземлен имот с идентификатор 36124.520.93 по КККР на с.Капитан Димитриево, Община Пещера, м. ДЖИНО БЛАТО, Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев,
Гл. архитект на Община Пещера

17. Питания.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера