Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

О Б Я В А

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.
Участници в конкурса могат да бЬдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или фирми, чиито
собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика сЬгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ вЬв врЬзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите в тази Интернет страница.
Ahu.mlsp.government.bg
Срок за представяне на проектите /5 екземпляра/ за пЬрвия конкурсен крЬг на хартиен и магнитен носител е: 17,00 часа на 14.03.2008 год. в АХУ, ул. ?Софроний Врачански? № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73