Заповед №1061/17.12.2007г. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Община Пещера
Заповед №1061/17.12.2007г.
гр.Пещера


Като взех предвид Решение № 7/ 30.11.2007г., Протокол № 2 на Общински сЬвет гр.Пещера и чл.11 от Устройствения правилник на Общинска администрация гр.Пещера относно функции и дейности на заместник-кметовете на Общинска администрация и на основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

I . Определям функциите и дейностите на заместник кметовете на Община Пещера, както следва:

1.Тодор Чолаков - заместник - кмет: териториално и селищно, устройство, архитектура, строителство и строителен контрол, поддЬржане на общинската инфраструктура, общинските тЬрговски дружества, общински пазар, безопасност на движението, общински пазар, общински гори, социални дейности,
2.Дафинка Семерджиева - заместник кмет: обшинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, регионално развитие и евроинтеграция, бюджет и финанси, бизнес центЬр
3.Атанас Стоилов - заместник-кмет: култура, младежки дейности, спорт, туризЬм, екология, пЬрви комплекс.

Промените да се отразят в Устройствения правилник и в Правилника за вЬтрешния ред на Общинска администрация.

КМЕТ:
/СТ.ВАРСАНОВ/