Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПР за обособяване на улица УПИ ХХІІІ към поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 – собственост на Възложителя, /части от поземлени имоти с идентификатори: 56277.3.399 – Общинска частна собственост - поземлени имоти с проектни идентификатори 56277.3.1850; 56277.3.1851 и 56277.3.1852 по КККР на гр.Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.3.428 -  Общинска частна собственост – поземлен имот с проектен идентификатор 56277.3.1853 по КККР на гр.Пещера/, местност „Дъбравата“.  
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.