Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ І-17043, “Безвредно производство, склад” и обособяване на седемнадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІ-1715, жилищно строителство; УПИ ХІІІ-1716, жилищно строителство; УПИ ХІV-1717, жилищно строителство;  УПИ ХV-1718, жилищно строителство; УПИ ХVІ-1719, жилищно строителство; УПИ ХVІІ-1720, жилищно строителство; УПИ ХVІІІ-1721, жилищно строителство; УПИ ХІХ-1722, жилищно строителство; УПИ ХХ-1723, жилищно строителство; УПИ ХХІ-1724, жилищно строителство; УПИ ХХІІ-1725, жилищно строителство; УПИ ХХІІІ-1726, жилищно строителство; УПИ ХХІV-1727, жилищно строителство; УПИ ХХV-1728, жилищно строителство; УПИ ХХVІ-1729, жилищно строителство; УПИ ХХVІІ-1730, жилищно строителство и УПИ ХХVІІІ-1731, жилищно строителство. За новообразуваните УПИ се предвижда свободно нискоетажно застрояване. Определя се устройствена зона - Жм /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване