Заповед Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

З А П О В Е Д

№838/19.11.2021 год.

 На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Р-1027-1/17.11.2021 г. от Райна Георгиева Калинова,  

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Марияна Мачканска– началник ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Адв. Петя Харизанова;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Иван Христев– полицейски инспектор при РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Юрий Марулов и Игор Нягулов в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх. Б, ет.5, ап.28.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 .