Покана за обшествено обсъждане Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

Пещера 08.04.2022г.

Покана за обществено обсъждане

  

   На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да вземат участие в публичното обсъждане за поемане на дългосрочен дълг при условията на финансов лизинг за закупуване на автомобил за нуждите на община Пещера.
   Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на община Пещера;
     • Максимален размер на дълга – 80 900 (осемдесетхиляди и деветстотин) лева
     • Валута на дълга – лева;
     • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
     • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
     • Срок на погасяване – до 18 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
     • Условия на погасяване:

  • Авансова вноска - 35 % от цената на актива;
  • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
  • остатъчна стойност – до 7% от стойността на актива.

     • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:

  • фиксирана годишна лихва в размер до 2,0% за целия период на лизинга;
  • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;

     • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
   Публичното обсъждане ще се проведе на 18 април 2022 г. / вторник / от 16 часа и 30 минути часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.