ОБЯВЛЕНИЕ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
Gerb Peshteraweb 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 371, Протокол 37/07.04.2022 г. на Общински съвет-гр.Пещера е одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07 в поземлен имот с идентификатор 87825.1.1991 /местен път/ по КККР на с.Свети Константин и ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-06 в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера.

Одобрения проект е изложен на работно място № 11 в „ТСУОС“ и е публикуван в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и информация /Обяви и съобщения/. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.