ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

08.04.2022г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗА ПЕРИОДА 2022 г. -2027 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Настоящият план за действие за общинските концесии в Община Пещера за периода 2022 г. - 2027 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.40, ал.1 от Закона за концесиите (ЗК) и чл.19, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19.06.2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.

С Националната стратегия за развитие на концесиите са определени целите – общи и специфични, и приоритетите в областта на концесиите за периода 2018 – 2027 г. на основата на извършения анализ на състоянието на концесиите, специфичните за страната нужди за развитие, както и в съответствие с предложенията, направени от Националното сдружение на общините в Република България и редица публични органи.

За осигуряване на изпълнението на Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 г. – 2027 г., както и за бюджетното планиране на разходите, свързани с концесионната дейност, Законът за концесиите предвижда приемането и на План за действие за общинските концесии.
Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите.
Политиката за общинските концесии се определя от Общинския съвет, който приема с решение План за действие за общинските концесии на територията на Община Пещера, и се изпълнява от Кмета на общината.
Планът за действие изразява политиката за концесии на Община Пещера. С него се определят концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите, за съответния програмен период.
Концесията е важен инструмент за дългосрочното структурно развитие на публични инфраструктура и услуги. Концесиите допринасят за нарастване на конкуренцията, за използване на опита на частния сектор и за постигане на ефикасност и иновации.
Конкурентното възлагане на концесии създава възможност за по-ефективно разпределение на публични средства. В условията на бюджетни ограничения и икономически трудности ефективното разпределяне на публичните средства е въпрос от особена важност. Възможността за мобилизиране на частен капитал и ноу-хау за допълване на публичните ресурси прави концесиите привлекателен инструмент за реализиране на проекти от обществен интерес.
При възлагането на концесии, е необходимо акцентът да бъде поставен върху публичните ползи, които водят до по-добър достъп до услуги, устойчиво поведение, насочено към опазване на околната среда, подобряване на икономическата ефективност, насърчаване на възпроизводимостта и включване на всички заинтересовани страни, включително жените и малцинствата.
Развитието на концесиите може да допринесе за повече ползи за самото общество и за постигането на стратегическите цели на отделните секторни политики и за подобряването на обществените услуги при най-добро съотношение качество – цена.
На ниво общини концесиите предоставят възможности за развитие на местните предприятия и за създаване на работни места.
Концесия се възлага за определен срок от един или повече публични органи на един или повече икономически оператори, с дългосрочен възмезден договор.
Според предмета си, видовете концесии са за строителство и за услуги.
Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински.
Със ЗК е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кмета на общината, но за осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено Общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии - откриването и прекратяването на процедура, както и изменението и прекратяването на концесионните договори.
Със ЗК на Общинския съвет е възложено да одобрява годишни отчети на кмета на общината относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори за общинските концесии.
Кметът на общината изпълнява политиката за общински концесии на територията на Община Пещера и осъществява правомощията на концедент за общинските концесии; прави предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите и до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за общинските концесии; извършва мониторинг и контрол на сключените концесионни договори и ежегодно изготвя и внася за одобрение в Общинския съвет отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на сключените от тях концесионни договори. Кметът на общината прави предложения и до Координационния съвет за приемане на насоки за отстраняване на проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори, и публикува в Националния концесионен регистър Плана за действие за общинските концесии.
Съдържанието на плана за действие се определя по години и включва процедури за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите (ЗК) и на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията по чл.45 от ЗК, наричани по-нататък „проекти за концесии“.
Съдържанието на плана може да се изменя и допълва текущо с решение на Общински съвет гр.Пещера.
Планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период и съдържа прогнозираните данни по чл.45, ал. 2 от Закона за концесиите, а именно:
1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите на концесиите;
2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;
3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. концесионни възнаграждения.
Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в плана за действие за държавните концесии и в плана за действие за общинските концесии.
Предложенията за включване на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии, се правят в срок до 3 месеца преди началото на съответния програмен период. Всяко предложение включва най-малко информация за:
1. наименование на проекта за концесия;
2. описание на проекта за концесия, което съдържа:
а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;
б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;
в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на строителството или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта на концесията;
г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;
д) кръга на потребителите;
е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;
3. прогнозираните данни по чл.10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;
4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер.
Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за действие, който не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Приетият план за действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.
Приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да се изменя и/или допълва текущо при:
1. включване на нов проект;
2. изключване на проект;
3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата.
Промените се приемат с решение на Общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии. Актуализираният план за действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.
Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за общинските концесии. Включването на проект за концесия в съответния план за действие е основание за издаване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер.
Условие за издаване на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер за общинска концесия, която има за предмет предоставяне на услуга като делегирана от държавата дейност, е и изразено положително становище от компетентния държавен орган в областта на делегираната от държавата дейност.

ІІ.ДЕЙСТВАЩИ КОНЦЕСИИ
Към 30.04.2022 г. действащата общинска концесия на територията на Община Пещера е една, както следва:
1.Концесия за услуга вписана в НКР с №O-001171 за Обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по КККР, одобрена със Заповед №РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м, с адрес на поземления имот гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Васил Левски” №2В, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка едно) със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда; 2. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка две) със ЗП - 157 кв.м (сто петдесет и седем квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: Спортна сграда, база; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка три) със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342 кв.м. (триста четиридесет и два квадратни метра) и обем 390 куб. м.; 5. Детски плувен басейн с площ 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра) и обем 70 куб. м., въведен в експлоатация – 1999 г., с концесионер „АРГИ ЛУКС“ ЕООД гр.Пловдив и срок на концесията 35 години, или от 05.02.2018г. до 05.02.2053г.
Мониторинг и контрол по изпълнение на договора за концесия осъществява Кметът на Община Пещера и/или упълномощени от него длъжностни лица.

ІІІ.ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ

1.Проекти за концесии за строителство.
Община Пещера не възнамерява да възлага на икономически оператор изпълнение на строителство, срещу което да предостави на същия правото да експлоатира строежа при поемане на оперативен риск.

2.Проекти за концесии за услуги.
Към момента на изготвяне на плана за действие на общинските концесии в Община Пещера не е налице необходимост от възлагане на концесия за услуги.

3.Проекти за концесии за ползване на публична общинска собственост.
Към момента на изготвяне на плана за действие на общинските концесии в Община Пещера не е заявен интерес към възлагане на концесия за ползване на публична общинска собственост.

При промяна в инвестиционните намерения, новите обстоятелства могат да бъдат допълнително изложени и включени в Плана за действие за общинските концесии, поради отворения характер на документа, на основание чл. 45, ал. 4 от Закона за концесиите.

ІV. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНЦЕСИИТЕ
Съобразено с приетата Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018-2027 г., визията за развитието на концесиите на територията на Община Пещера е чрез управлението на публичната инфраструктура и на обектите публична общинска собственост да се създадат благоприятни условия за развитието на конкурентното начало, което да способства за устойчивото икономическо и социално развитие и осигуряване на нови възможности за повишаване на трудовата заетост на територията на общината.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА