„Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск” Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На 16 юни от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пещера бе представен проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск”.
Проектът „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск” се реализира от Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Младежки форум 2001 - Разград. Асоциирани партньори са Община Пещера, Отдел „Закрила на детето” - Плевен, Областна дирекция „Полиция” (Детска педагогическа стая) - Плевен, МКБППМН - Плевен, Отдел „Закрила на детето”- Пазарджик, Областна дирекция „Полиция” (Детска педагогическа стая) - Пазарджик, МКБППМН - Пазарджик.

Проектът се финансира по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия. Основната му цел е превенция на насилието над деца и семейства в риск чрез предоставяне на алтернативни услуги в общността. По време на реализацията на проекта ще бъде разработен и внедрен в практиката Пилотен модел на национална мрежа за предоставяне на услуги в общността за деца и семейства, жертви на насилие и ще бъде изграден регионален Кризисен център за работа с деца, жертви на насилие в гр.Пещера.

В представянето на проекта взеха участие:
Стелиян Варсанов - кмет на Община Пещера
Златка Мачева - председател на УС на Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен
Марина Манолчева - председател на УС на Фонд – ИГА
Красимира Стоименова - секретар на Община Пещера
Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА
Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги към Фонд - ИГА


Към центъра с капацитет 10 места (за лица, които смятат, че са жертва на насилие), ще има открита телефонна линия и консултативен кабинет.