Набиране на персонал за Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини


Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”

О б я в а

От 28 ноември 2008 г. стартира проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера” по Договор № BG2006/018-343.01.01-2.51 за безвъзмездна финансова помощ.
Проектът се реализира от Община Пещера, в партньорство със Сдружение „Център за обучение и услуги”, Пазарджик по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност.
В рамките на проекта ще се създаде и функционира социалната услуга „Дневен център за хора с физически увреждания” в Община Пещера.

В тази връзка,

Община Пещера и Център за обучение и услуги обявяват конкурс за набиране на персонал за работа в Дневния център.

Длъжности:
- Ръководител – 1 работно място;
- Социален работник – 3 работни места;
- Медицинска сестра– 3 работни места;
- Рехабилитатор – 2 работни места;
- Психолог – 1 работно място;
- Трудотерапевт – 3 работни места;
- Касиер-домакин – 1 работно място;
- Готвач – 1 работно място;
- Санитар – 3 работни места. Изисквания за заемане на длъжностите:

- Ръководител- Висше образование с образователна квалификационна степен: Магистър. Предимство ще имат кандидатите с професионална квалификация “Социални дейности”. Професионален стаж - 5 г.
- Социален работник- Висше образование с професионална квалификация “Социални дейности”,“Социална педагогика”, “Социология” и минимална образователна квалификационна степен: Бакалавър.
- Медицинска сестра- Общ профил.
- Рехабилитатор – Общ профил.
- Психолог- Висше образование с професионална квалификация „Психология” и образователна квалификационна степен: Бакалавър.
- Трудотерапевт- Средно образование.
- Касиер-домакин – Средно образование, Професия “Икономист”.
- Готвач – Средно образование Професия “Готвач”.
- Санитар – Средно образование.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
- Заявление до Кмета на Община Пещера по образец с посочената избрана позиция;
- Професионална автобиография;
- Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен;
- Копие от документ за завършено средно образование и придобита образователно-квалификационна степен;
- Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
- Контактна информация;
- Други (ако има): препоръки, награди, сертификати.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Допълнителни изисквания

- Компютърна грамотност;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност;
- Аналитични умения;

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Селектираният екип ще премине задължително обучение.

Краен срок за подаване на документите: до 17,30 ч. на 31.03. 2009 г.
Място за подаване на документи: Общинска администрация Пещера, ул. “Дойранска епопея” 17, стая № 18.

За допълнителна информация тел.: 0350/6-22-03, вътр. 118

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”