ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Печат
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


С писмо на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионалното развитие” Кметът на Община Пещера Стелиян Варсанов бе уведомен, че е одобрен проект “Ремонт и модернизация на общинските учебни заведения в Община Пещера на стойност 4 704 686 лева, т.е 100% от общата стойност на проекта.
Проектът предвижда саниране и подмяна на дограми във всички училища и детски градини, ремонт на парните инсталации, оборудване на класните стаи и кабинети в училищата, занималните и спалните в Детските градини, цялостна модернизация и ремонт на физкултурните салони и спортни площадки.
Предстои подписването на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган и Община Пещера.
Финансирането е от Европейския съюз по оперативна програма “Регионално развитие”, схема за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”