ПРОЕКТ НА НАРЕДБА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, УПРАВЛЕНИЕТО, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Необходимостта от приемането на нова Наредба за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера е продиктувана от значителни изменения от 2006 и 2008 година в Закона за пътищата.
С приемането на новата наредба се цели съответствие на общинските нормативни актове с разпоредбите на българското национално законодателство и неговото точно прилагане.
Финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата, ще бъдат компенсирани от постъпленията на глобите, наложени по издадени наказателни постановления от Кмета на Община Пещера, както и от средствата, планирани ежегодно за изпълнение на строителната програма на Община Пещера.
С прилагането на Наредбата се очаква подобряване на общинската пътна инфраструктура, по-добра организация и контрол на движението.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, УПРАВЛЕНИЕТО, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА