Проект на ТАРИФА по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и ц Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Във връзка с въвеждането на Системата за управление и контрол – ISO -9000-2001, списък на унифицираните наименования на административните услуги, повишаване на събираемостта на местните данъци и такса битови отпадъци от предходни години са мотивите за предлаганото допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера и предлагане на проект на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера – в глава –ІV “Административно-наказателни разпоредби” се състои в добавянето на нов член – чл. 57 със следното съдържание:
чл.57(1) Разрешение, лицензи и други документи, за които се заплащат местни такси, приети с тази Наредба, се издават само на физически и юридически лица, които нямат данъчни и други изискуеми финансови задължения към общината към датата на издаване на удостоверението по подадената молба за извършване на административната услуга.
Чл.57(2) В случаите, когато физическото или юридическото лице има данъчни или други изискуеми финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на подаване на молбата за административна услуга, на същите не следва да бъде извършена административната услуга”

Проект на ТАРИФА по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера