По пътя за решаване на жилищните проблеми на ромите в общината Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

В изпълнение на решенията от втората работна среща за решаване на жилищните проблеми на ромите в Пещера, на заседание на Общински Съвет Пещера от 27.06.2008г бе прието предложението на Кмета на общината Стелиян Варсанов за изработване на общ устройствен план и актуализация на подробния устройствен план на гр.Пещера.

В срок до 10 юли трябва да бъде направен пълен опис на постройките в квартал „Орешака”, както и да бъде извършена регистрация на постоянно живеещите на тази територия хора, с цел да бъдат набелязани конкретни действия. С решаването на проблема са ангажирани МОСВ, МРРБ, НССЕДВ и др.

Следващата работна среща ще се проведе през месец септември.