С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Община Пещера, Област Пазарджик на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица че са изготвени - “Помощен план” и “Контактна зона” на поземлени имоти на ползватели и бивши собственици по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ попадащи в поземлен имот № 019005, м.”Копривец І” и Поземлен имот № 019014, м.”Копривец ІІ” по КВС землище град Пещера и “Помощен план” на ползватели и бивши собственици по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ за имоти с номера – 012069, 012066, 012063, 012057, 012056, 012016, 012054, 012052, 012048, 012038, 012023, 012020, 012017, 012006, 012228, 012133, 012130, 012126, 012124, 012104, 012099, 012096, 012088, 012084, 012081, 012075, 0120787, м.”Узун Драгасия” по КВС землище град Пещера. Помощните планове по § 4к, ал. 1 от ЗСПЗЗ и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане в сградата на Община Пещера, етаж І, стая № 11.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на обнародването на съобщението в “Държавен вестник” считано от 15.07.2008г. /петнадесети юли 2008г./ до 13.08.2008г. /тринадесети, август 2008г./ включително, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения до Кмета на Община Пещера по изработените “Помощни планове” и придружаващата ги документация с приложени документи за собственост /Решения на ОСЗГ – Пещера, Удостоверения за наследници на името на наследодателя, Заповеди по §4 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Пещера с оценителни протоколи към тях/ по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Пещера.