Конкурс за заемане на длъжността "младши юрисконсулт" Печат
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание Заповед № 680 /06.08.2008г. на Кмета на Община Пещера , Община Пещера

О Б Я В Я ВА:


Конкурс за заемане на длъжността “младши юрисконсулт”- 2 броя в Община Пещера към Общинска администрация
1. Кратко описание на длъжността:
Младши юрисконсулта изготвя правни становища и дава юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на общинската администрация. Осъществява процесуално представителство на Община Пещера. Организира и координира законосъобразното функциониране на общинска администрация. Съгласуването на вътрешни нормативни актове.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование: висше –магистър
- Длъжностно ниво – Б 10
- Минимален професионален опит – не се изисква
- или ранг - V младши
- минимален размер на основната заплата – 220 лв.
- вид правоотношение – служебно;
3.Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- решаване на тест;
- интервю;
4.Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17 , ал.1 от НПКДС;
- Копие на диплома за придобита образователна – квалификационна степен и удостоверение за юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документи , удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
- Декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин , не е поставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност.
5. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 08,30 до 17,30 часа в срок до 20.08.2008г., в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера , ул. “ Дойранска епопея” №17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците на всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред Общинска администрация и електронната страница на Община Пещера.
За връзка: Тел.0350 – 6-22-03/ вътр.113 – Елена Здравкова