Финансиране на проект Печат

На 03.02.2009 година Кметът на Община Пещера – Стелиян Варсанов подписа договор за финансиране на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 4 704 686.11 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Основната му цел е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на жителите на Община Пещера като се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

В рамките на проекта се предвижда:

• Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – 12 подобекта;
• Доставка на подходящо оборудване на образователните институции;
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност;
• Подобряване достъпа на ученици с увреждания и специфични нужди;
• Осигуряване на пълноценно адаптиране и включване на децата от малцинствата

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Обшина Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”