Списък на допуснати кандидати Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с обявения конкурс за длъжността: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ”, на основание чл. 10, чл. 10а, чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати кандидати:
1. Али Ахмедов Чешмеджиев


Конкурсът ще се проведе на 10. 10. 2008 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.