Списък на допуснати кандидати Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с обявения конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “ЕКОЛОГИЯ” и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати кандидати:
1. Валентина Петрова Недялкова

Списък на недопуснати кандидати:
1. Димитрина Тодорова Начкова – не отговаря на условието за завършена степен на образование


Конкурсът ще се проведе на 09. 01. 2009 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.


Председател на конкурсната комисия:
Секретар на Община Пещера:
/ Кр. Стоименова /