Резултати от проведен конкурс Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
СПИСЪК
на класираните кандидати от проведен конкурс за длъжността – Директор на Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Община Пещера

І. Класиране на представилите се кандидати:
1. Стоил Георгиев Стоилов – 26,94
2. Радка Лукова Нешева – 23,40
ІІ. Комисията предлага на органа по назначаване.........
да назначи на длъжността – Директор на Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Община Пещера - Стоил Георгиев Стоилов

Председател на комисията: /П/
/Кр. Стоименова/