Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел “ГРАО” при Община Пещера съобщава на гражданите, че съгласно чл.40, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 23.05.2009 г.
Искането се прави писмено в стая №1 на Общинска администрация-Пещера.
Съгласно чл.35, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския ........

парламент от Република България всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до Кмета на Общината или на кметството. Гражданин на друга държава- членка на Европейския, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до Кмета на Общината.Заявления се приемат в стая №1 на Общинска администрация-Пещера най-късно до 30.05.2009 г.
Съгласно чл.39 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават от Кмета на Общината или на кметството на избиратели, които предварително заявят, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес или по адреса на пребиваване в Република България най-късно до 23.05.2009 г.