ОБЯВА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

1. Откривам провеждането на конкурс на 28 юли 2008 година от 14.00 часа в стая № 5 на първи етаж в общинската администрация за учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда, актувана с АОС № 68 / 14.08. 2007 година, представляваща масивна двуетажна сграда със ЗП от 136.5 кв. м., попадаща в УПИ -VI- ОбНС, кв. 115 по плана на град Пещера при следните условия: 1.1 .Минимално приемлива цена на правото на пристрояване и надстрояване, изразено като обща сума, под която не се приемат предложения за участия в конкурса - 24 405 лева или 30.00 лева на кв. м.
1.2. Височината на сградата да бъде максимум до 15 метра.
1.3.Да се запазят подходите за инвалидите и подстъпът на майки до сградата и задължително да се предвиди изграждането на асансьор.
1.4.Всеки кандидат трябва да изготви идеен проект по част " архитектурна" съгласно изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за вида на сградата в съответствие с предвиденото право на пристрояване и надстрояване.
1.5. Не се допуска промяна в предназначението на избения етаж на сградата - като следва да се запази предназначението му за предоставяне на социални услуги за населението.
1.6.Избеният етаж следва да бъде предоставен в завършен вид без оборудване. Останалата застроена площ следва да се предостави също в завършен вид без настилки.
1.7.Кандидатства се за правото на пристрояване и надстрояване заедно, като не се допуска отделни лица да участват поотделно за правото на пристрояване и надстрояване.
1.8.Максималният срок за реализиране на правото на пристрояване и надстрояване е 2 години, считано от влизане в сила на разрешението за строеж. Приобретателят се задължава в тримесечен срок от сключване на договора за учредяване право на пристрояване и надстрояване да внесе за одобряване Инвестиционен проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.
1.9.3адължително участникът , спечелил конкурса, да предложи проект за озеленяване на терена около сградата, като срокът за неговата реализация е максимум три месеца след завършване на обекта в груб вид.
1.10. Квоти на Общината и на приобретателя:
Община Пещера запазва съществуващата застроена площ от 136.5 кв. м. ведно със съответстващата й РЗП в размер на 409.5 кв.м.
Приобретателят получава реално застроена площ, съответстваща на учредените му права на пристрояване и надстрояване - съответно 143.5 кв. м. пристрояване и 670.00 кв. м. надстрояване.
Максимално РЗП съгласно действащите нормативи е максимум до 1510 кв. м.
1.11. Приобретателят на правото на пристрояване и надстрояване
няма право да прехвърля учредените му права до изтичане на
двегодишния период, включително до реализиране на правото на
пристрояване и надстрояване.
2. Утвърждавам конкурсна документация, която може да се закупи до 17.00 часа на 23 юли 2008 година от стая № 17 срещу заплатена сума от 100 лева в касата на ОЦУИГ на Общината.
3. Депозит за участие в конкурса в размер на 10 % от минималната конкурсна цена трябва да постъпи по сметка BG 18 CBUN 91953300144457 в " Юнион банк" - клон Пещера, BIC - CBVNBGSF или в касата на ОЦУИГ в ОА до 17.00 часа на 25 юли 2008 година в размер на 2 233 / две хиляди двеста тридесет и три / лева.
4. Документи за участие в конкурса ще се приемат в ОЦУИГ в ОА до 12.00 часа на 28 юли 2008 година.
5. Оглед на обекта може да се извършва до изтичане срока за закупуване на конкурсни документи след заявка в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа в присъствието на общински служител.
6. Определям документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие по образец;
- Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект;
- Удостоверение за актуално състояние

- Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
- Документ за закупени книжа;
- Документ за внесен депозит
- Удостоверение от НАП по чл. 87, ал.6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
- Декларация за липса на просрочени непогасени задължения към община;
- Декларация за приемане на конкурсните условия и извършен оглед на ситуацията;
- Доказателства за финансова стабилност и възможност да бъде изграден обектът ( банкови гаранции, печалба и др.);
- Конкурсно предложение, съдържащо ценово предложение, поставено в отделен непрозрачен плик, идеен проект, проект за озеленяване, декларация за приемане на конкурсните условия.
7. Оценяването на конкурсните предложения да бъде извършено по
следните критерии:
К1- предложена цена - коефициент на тежест - 60 %
К2 - степен на съответствие на проекта с архитектурните нормативи и със заобикалящата го среда и степен на приложение на нови материали и постигане на съвременен архитектурен образ на сграда -коефициент на тежест - 15 %
КЗ - срок на реализиране на учреденото право на пристрояване и надстрояване - коефициент на тежест -15%
К4- предложени варианти за оптимална функционалност на РЗП собственост на Общината съобразно предназначението и за възможността за предоставяне на социални услуги и друг вид административни и социални дейности - коефициент на тежест - 5 %.
К5- идеен проект за озеленяване - степен на съответствие на проекта с изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - коефициент на тежест - 5 %.
Максимален брой точки - 100.
8. Заплащане на придобитото право на пристрояване и надстрояване от спечелилия участник трябва да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на купувач само с парични средства.
9. Давностният срок за упражняване на правото на строеж е две години от влизане в сила на разрешението за строеж, в който правото на пристрояване и надстрояване следва да бъде реализирано. При

неупражнено право в давностния срок, същото се отнема и построеното остава в полза на общината.