Заповед № 687 от 29.10.2009 год Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
З А П О В Е Д

№ 687/ 29.10.2009 г.

Във връзка със Заповед № РД 07 - 33 / 12.10.2009 г. на началника на РИО – гр. Пазарджик, Заповед № 82/ 13.02.2009 г. на Кмета на общината и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

І. За второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 12.10.2009 год.: Ася Методиева Спасова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Капитан Димитриево;

ІІ. Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити определя права и задължения на второстепенните разпоредители......

в училищата и може да ги допълва и променя през цялата бюджетна година.

1. Права на ВРБК:
а/ да се разпореждат с определените по формулите средства на училището, получени по единните разходни стандарти;
б/ да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и уведомят ПРБК за извършените през месеца компенсирани промени;
в/ да определят индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност на учителите и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
г/ самостоятелно да определят числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището;
д/ второстепенните РБК имат право на преходни остатъци при превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното общинско училище и се включват в бюджета им за следващата година;
е/ да реализират собствени приходи;
ж/ да организират поръчките за закупуване на учебници и учебни помагала, да организира доставката им въз основа на направения избор и изготвените заявки, съгласно ЗОП и НВМОП;
з/ да организират доставката на закуска на децата в подготвителните класове в училище и за учениците от I до IV клас, съгласно ЗОП и НВМОП.

2. Задължения на ВРБК:
а/ установените към края на финансовата година превишения на разходите се включват в бюджета им за следващата година;
б/ директорите на училищата предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището;
в/ ВРБК на училищата с по-високи разходи са длъжни да се съобразяват с управляемите фактори /численост на персонала и ефективност на разходите/

Кметът на общината ограничава или спира финансирането на субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Настоящата заповед да се връчи на директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Капитан Димитриево, директор на Дирекция „Бюджет и финанси” и директора на Дирекция “Образование” в община Пещера, за сведение и изпълнение.


Кмет на Община Пещера:
Ст. Варсанов