Одобрено проектно предложение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
С Решение от 21 декември 2009 год.на Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на Управляващият Орган на Оперативна программа «Регионално развитие» – Лиляна Павлова бе одобрено проектно предложение на Община Пещера „Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища,намиращи се южно от урбанизираната територия на гр.Пещера”на стойност 878 607,53 лева, което представлява 100% от общо допустимите разходи по проекта. Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, инвестиционната привлекателност за икономическото, туристическото и социално развитие на община и подобряване на съответните екологични условия, чрез ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на територията на град Пещера.
Целта ще се постигне чрез изграждане на геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на град Пещера.
Предстои подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган и Община Пещера.