Проект № 58-131-181-181 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна ст Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини


ОКТОМВРИ 2009 г.

През месец октомври 2009 г. продължи изпълнението на проект № 58-131-181-181 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”, финансиран по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Към настоящия момент са налице следните основни резултати от проекта:
• Разработено предпроектно проучване с включен пълен анализ „ползи-разходи” за проекта;
• Разработено пред-инвестиционно проучване, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
• Разработени работни проекти за ВиК мрежата и ПСОВ, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
• Попълнен формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – 1 бр.;
През месец октомври в рамките на проекта бе финализирана дейността по разработване на пълен набор от документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект, включително:
• Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”;
• Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейностите по строителен надзор за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”;


• Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на организация и управление на инвестиционен проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”;
• Документация за провеждане на процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет: „Осъществяване на дейности по осигуряване на информация и публичност за инвестиционен проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”.
През месец октомври 2009 г. бяха сключени договори за възлагане на дейностите „организация и управление на проект” и „последваща оценка на проект”.


НОЕМВРИ 2009 г.

През месец ноември 2009 г. продължи изпълнението на проект № 58-131-181-181 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”, финансиран по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Към настоящия момент са налице следните основни резултати от проекта:
• Разработено предпроектно проучване с включен пълен анализ „ползи-разходи” за проекта – 1 бр.;
• Разработено пред-инвестиционно проучване, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията – 1 бр.;
• Разработени работни проекти, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията – 1 бр.;
• Цялостно, точно и качествено попълнен формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – 1 бр.;
• Разработен пълен набор от документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
• Подготвени всички изискуеми документи за кандидатстване на инвестиционния проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


ДЕКЕМВРИ 2009 г.

През месец декември 2009 г. продължи изпълнението на проект № 58-131-181-181 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”, финансиран по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Към настоящия момент са налице следните основни резултати от проекта:
• Разработено предпроектно проучване с включен пълен анализ „ползи-разходи” за проекта – 1 бр.;
• Разработено пред-инвестиционно проучване, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията – 1 бр.;
• Разработени работни проекти, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията – 1 бр.;
• Цялостно, точно и качествено попълнен формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – 1 бр.;
• Разработен пълен набор от документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
• Подготвени всички изискуеми документи за кандидатстване на инвестиционния проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
С оглед на факта, че на 27 ноември 2009 г. Комитетът за наблюдение на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” одобри нов подход и методология за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, готовото проектно предложение „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера” ще бъде подадено отново за финансиране след обявяване на съответната процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
През месец декември Изпълнителят на дейностите по организация и управление на проекта за техническа помощ извърши пълен преглед на всички съществуващи към момента правила и процедури, приложими за управление и изпълнение на проекти, с финансиране от външни донори, съществуващи в рамките на община Пещера, включително Система за финансово управление и контрол, Правила за възлагане на обществени поръчки, Процедури за мониторинг, докладване и администриране на нередности и т.н., както и разработените към момента от страна на общината правила и процедури във връзка с провеждането на верификации, осъществяване на мониторинг и докладване и администриране на нередности за целите на управлението на конкретния проект.
Въз основа на извършения детайлен преглед и запознаване с горепосочената документация, Изпълнителят представи встъпителен доклад, в рамките на който са включени препоръки и предложения във връзка с доработване и/или актуализиране на необходимите правила и процедури за управление на проекта и правилата и процедурите, съществуващи в рамките на общината.“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”

www.ope.moew.government.bg