47 заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
На 26.03. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за изпълнение на бюджета и строителната програма за 2009година и Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Отчет на бюджетните финансови средства отпуснати на читалищe “Развитие” –Пещера, читалище “Зора” с.Радилово, читалище “Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево през 2009 година.
ДОКЛАДВА: Председателите на читалищата
3. Отчет за проведените Обществени поръчки и извършени продажби от Община Пещера за периода януари – март 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4. Изслушване на информация от “Биовет” АД относно......
разрешаване на въпроса с неприятните миризми.
ДОКЛАДВА:Представител на «Биовет» АД
5 .Текущи.
5.1. Попълване състава на Постоянните комисии на Общински съвет – Пещера.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС Пещера
5.2. Приемане нае Програма за развитието на туризма в Община Пещера за периода 2010-2015 г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.3. Съгласуване на схема за преситуиране на павилион за вестници и печатни издания на търговска улица “Димитър Горов” пред УПИ І – жилищно строителство и търговия, кв. 114 по плана на град Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

5.4.Приемане на Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците през 2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.5. Приемане на Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление качеството на атмосферния въздух през 2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.6. Приемане на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания.
ДОКЛАДВА:ПетърХамамджиев Председател на временната комисия за
изработване на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания.
6. Питания.