Обява Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ОБЯВА

С Решение №520/30.04.2010 г. на ОбС – Пещера създаде Общинско предприятие “Паркинги и пазари” със следния предмет на дейност:
1. Управление на предоставените имоти – общински пазари в гр.Пещера и паркинги, включващо:
1.1. Отдаване под наем.......

на търговските обекти – павилиони и магазини на покрития пазар, маси на открития пазар, на пазар в кв.”Изгрев” и в кв.“Луковица”;
1.2. Осигуряване на пропускателен режим в урегулираните паркинги, опазване на паркираните в тях автомобили;
1.3. Въвеждане и изпълнение на проект “Синя зона” на Община Пещера.
2. Поддържане и ремонт на общински пазари, предадени за управление на предприятието, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на тяхна територия;
3. Осигуряване опазването на предоставените му общински имоти и контрол върху използването им в съответствие с нормативните документи.
4. Инкасиране и своевременно събиране на наемите и таксите за ползване на предоставените имоти.
5. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.
ОП “Паркинги и пазари” ще управлява следните общински имоти:
1. Централен пазар – кв.129 по плана на гр.Пещера.
2. Пазар в кв.27 (“Изгрев”) – гр.Пещера.
3. Пазар в кв. “Луковица”.
4. Паркинг за краткотрайно (надлъжно) паркиране “Синя зона” – между ул.“Трети март” и ул.“Г.Теохаров”.
5. Паркинг в кв.110 (зад сградата на Община Пещера).
6. Паркинг на пресечката на ул.“Георги Зафиров” и ул.“Дойранска епопея”.
7. Паркинг на ул.“Трети март” и ул.“Дойранска епопея” (железен град).
8. Паркинг за краткотрайно паркиране “Синя зона” на ул.“Васил Петлешков” – два участъка – от пазара до входа на обувен завод и след входа до ул.“Йордан Ковачев”.
9. Паркинг на ул.“Михаил Такев” (двустранен) – срещу хотели “Пещера” и “Heat”.
10. Паркинг за краткотрайно паркиране “Синя зона” зад хотел “Пещера”.
11. Обществен паркинг – обслужващ МБАЛ “Здраве”.
12. Служебни паркинги – 3 броя, както следва: за пощата; на ул.“Иван Попов” (между ул.“Георги Зафиров” и ул.“Дойранска епопея” и на ул.“Дойранска епопея” и ул.“Трети март”.