Заповед № 405 от 16.06.2010 год. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
З А П О В Е Д
№ 405
16.06.2010 год.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище “ Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44 , ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли до 30 август.
При констатиране на нарушения да се образуват административнонаказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените в цитираната наредба санкции.
……………

К М Е Т : / п/
/С.ВАРСАНОВ/