51 заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
На 25.06. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Отбелязване 170-годишнината от рождението на бележития гражданин на Пещера Димитър Горов.
ДОКЛАДВА: Председателят на Общински съвет
2.Приемане на отчет за проведении обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода април – юни 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.Изслушване на информация от “Биовет” АД относно разрешаване на въпроса......

с неприятните миризми.
ДОКЛАДВА:Представител на «Биовет» АД
4.Отчет за дейността на ОбС – Пещера за периода януари – юни 2010г.
ДОКЛАДВА: Председателят на Общински съвет

5.Текущи.

5.1.Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на територията та Община Пещера на основание чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.2.Изменение на уличната регулационна линия за преобразуване на част от улица с о.т. 299 и 301а пред УПИ VІІ – 839, кв.31 по плана на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.3.Отмяна на Решение № 519/30.04.2010г. на Общински съвет Пещера и провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на ползване върху 400 кв.м. от имот № 232030 – частна общинска събственост, находящ се в м.»Църнево», землище на гр.Пещера, при начална наемна цена в размер на 750.00 лева за срок от пет години.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

5.4.Отмяна на Решение № 540/28.05.2010г. на Общински съвет Пещера и провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на ползване върху 300 кв.м. от имот № 510017 – публична общинска събственост, с обща площ 400 кв.м., находящ се в м.»Ушите», землище на с.Радилово, при начална наемна цена в размер на 750.00 лева за срок от пет години.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

5.5.Допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията за разрешаването на преместваеми обекти на територията на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.6.Продажба на имот №027034 ведно с построените в него сгради, местността ”Сребърница”, землище гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.7.Прекратяване на съсобственост върху помещение със спомагателно предназначение с площ от 47,50 кв.м, находящо се на първия надземен етаж (сутерен) в масивна четириетажна сграда с планоснимачен №788, УПИ-ІІІ-788, кв.79 по ПУП на гр.Пещера с административен адрес ул.”Стефан Караджа” №2а.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.8.Прекратяване на членството на Община Пещера в сдружение “МИГ” за Пещера” на Решение № 20/2007г. на Общински съвет Пещера.
ДОКЛАДВА: Янчо Дрянов –
юрист към МИГ – Пещера
5.9.Отдаване под наем на помещения в обект ” Здравна служба” в с.Радилово, представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.10.Приемане на пазарни цени на движимо имущество.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.11.Приемане отчета и доклада за дейността на ликвидатора на “Йнфрастойпродукт”ЕООД за периода 02.11.2009-30.06.2010г.
ДОКЛАДВА: Мария Коралиева
Ликвидатор на «ИСП»ЕООД – в ликвидация
5.12.Предложение за промяна в Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг и в Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера .
ДОКЛАДВА: Общински съветник
Петър Хамамджиев
5.13. Промяна на явна фактическа грешка в Решение № 521/30.04.2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
6. Питания.