Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс Печат
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.Допуснати кандидати:
- Виолета Кирилова Калудова
2.Недопуснати кандидати:
- Пламен Тодоров Стаменов - Образованието не отговаря на изискваната професионална област
- Вася Николаева Костадинчева - Образованието не отговаря на изискваната професионална област и не притежава необходимия професионален опит

Конкурсът ще се проведе на 26. 07. 2010 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.