Проект № BG161PO001/4.2-01/2008/036 "Създаване на модели за междурегионално сътрудничество" ПечатПроект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики, чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия България-Испания. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/036, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество.

Партньори на Община Пещера по проекта са Община Сурия, Испания и Регионална агенция за социално-икономическо развитие – Хасково.

На 14.07.2010 г. се сключи договор с “Ваканция” ООД за „Предоставяне на туроператорски услуги за провеждане на партньорски срещи, форум и обучение в България и Испания по проект “Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”.
...


От 19 до 23 юли бе проведена опознавателна партньорска среща на ръководствата на Община Пещера и Община Сурия, която се проведе в град Сурия, Испания. За целта представителна делегация от 10 представители на Община Пещера и българския партньор – Регионална агенция за социално – икономическо развитие (РАСИР)-Хасково посетиха испанската община. В делегацията взеха участие кметът на общината Стелиян Варсанов, Председателя на Общинския съвет д-р Цветанка Лепарова, заместник- кметът инж. Стоил Стоилов и експерти от ключовите дирекции, които работят в областта на контактните сфери на изграждащото се партньорство. Опознавателната визита включи презентации на двете общини, формиране на работни експертни групи и определяне на контактните сфери на партньорство и обсъждане на партньорско споразумение. Освен срещите проведени в град Сурия, представителна делегация, водена от кмета на града бе приета и в местното правителство на автономна област Каталуния в град Барселона. През септември предстои посещение в град Пещера на представителна делегация от община Сурия, водена от кмета на общината Антонио Хулиан и Рибера и провеждане на практическо обучение на експерти и служители от община Пещера за положителни методи и модели на местно развитие в Испания.
През месец септември предстои и провеждане на проучвателно пътуване в Испания и Форум за междурегионално, междуобщинско и междусекторно сътрудничество в България.


Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”, договор № BG161PO001/4.2-01/2008/036, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”