Обява за провеждане на публични търгове Печат
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 17.09.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за отдаване под наем на следните имоти-временно общинска собственост както следва:
1.1. Поземлен имот №039003-нива с площ 10,800 дка в местността “Чукарата”, землище на с.Радилово, при начална тръжна цена 250,00 лв./годишно от 10.00 часа..
1.2. Поземлен имот №008024-пасище ......

с храсти с площ 14.903 дка в местността “Арпалица”, землище на гр.Пещера, при начална тръжна цена 140,00 лв./годишно от 11.00 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 16.09.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 10 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 16.09.2010 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.4. Документ за закупени книжа;
4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения към общината.
5. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
6. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 16.09.2010г.
7. Оглед на обектите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
8. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 30-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.