Заповед № 7а от 115.06.2010 год. Печат
ЗАПОВЕД
№ 7”а”
Гр.Пещера 15.06.2010 г.


Подписаната арх.Надя Грудева- Главен архитект на Община Пещера след като преразгледах внесени строителни книжа и документи за издаване на разрешение за строеж : №50;№51;№52;№54;№55;№56;№57;№58;№59;№60;№61;№62;№63;№64 от 20.05.2010 год с възложител:”ДАВИДОВ” ЕООД предст. от Алдин Алдинов Давидов за .....

строеж: вилни сгради и обслужваща сграда в УПИ-II-Вилно селище в кв.1 по ПУП на л.Св.Константин, във връзка с непогасени задължения по плащане на ОПС за РЗП, съгласно решение № 344 от 26.06.2009 год.на Общински съвет Пещера и на основание чл.91, ал. 1 от АПК.


ЗАПОВЯДВАМ:


ОТМЕНЯМ издадените разрешения за строеж: №50;№51;№52;№54;№55;№56;№57;№58;№59;№60;№61;№62;№63;№64 от 20.05.2010 год издадени от главния архитект на Община Пещера област Пазарджик за строежи: вилни сгради №761;762;763;764;765;767;768;769;770;771;772;773;774 и обслужваща сграда№766 в УПИ-II-Вилно селище в кв.1 по ПУП на л. “Св.Константин”
, с възложител: ”ДАВИДОВ” ЕООД предст. от Алдин Алдинов Давидов.
Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтерисованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок по реда на АПК.

Главен архитект: /п/
/арх.Надя Грудева/