Проект: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера" Печат

Проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”

 


На 16.07.2010г. Кметът на Община Пещера - Стелиян Варсанов подписа договор за финансиране на проект Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009 «Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда».

 

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 5 571 325,40 лв. Осъществява се с .....

 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

 

Основната му цел е да се подобри качеството на живот на жителите на Община Пещера.Тази цел ще се реализира чрез взаимосвързани дейности по подобряване на парковата среда и зоните за обществен отдих и реконструкция на елементи на улучната мрежа.

 

Проектът е насочен към реализирането на :
• Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на градски център на община Пещера.;
• Подобряване качеството ни живот, жизнената и работна среда на жителите на община Пещера, посредством реконструкция и рехабилитация на елементи на уличната мрежа и възстановяване и благоустройство на паркове и зони за обществен отдих;
• Подобряване на мобилността и транспортните условия в Община Пещера чрез реконструкция на елементи от общинската улична мрежа;
• Интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и социалната среда;
• Реализиране на икономия от енергия и повишаване безопасността и сигурността, посредством въвеждане на енергоспестяващо осветление в обектите предмет на интервенции по настоящото проектно предложение.

 
В рамките на проекта се предвижда:

 

1. Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол;
2. Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
3. Осъществяване на авторски и строителен надзор;
4. Изпълнение на Строително монтажни работи по подобряване на градската среда, по следните обекти:
• Обект 1 - Централен градски парк с езеро, водна каскада и фонтан
• Обект 2 – Възстановяване кътове за отдих:
• Под обект 1 - Детски парк ”Изгрев” –УПИ VІІ - Детски парк, кв.27 по ПУП на гр. Пещера.
• Под обект 2 - Зеленина при църква “Св. Димитър” – УПИ ІІІ – “Озеленяване” , кв.67 по ПУП на гр. Пещера.
• Под обект 3 - Зеленина към площад ”Хр. Ботев” - УПИ І- Зеленина, кв.101 по ПУП на гр. Пещера
• Под обект 4 - Градинка срещу “ Лукойл”– УПИ ІІ – Зеленина , кв. 147, по ПУП на гр. Пещера
• Под обект 5 - Пешеходна алея с зеленина пред Районен градски съд - гр. Пещера
• Под обект 6 - Зелена алея – югозападно от кв.134 по ПУП на гр. Пещера на улица „Васил Петлешков
• Под обект 7 - Градинката зад РПУ - кв.75 по ПУП на град Пещера
• Обект 3: Изпълнение на строително монтажни работи за рехабилитация и реконструкция на ул.”Александър Стамболийски”
• Обект 4: Изпълнение на строително монтажни работи за рехабилитация и реконструкция на ул.”Свобода”
• Обект 5: Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на ул. „Георги Зафиров”.

 

Очаквани продукти и резултати:

 

• Модернизирана паркова среда в два парка с обща площ 38, 816 дка;
• Рехабилитирани зелени площи - 9, 457дка;

 

• Реконструирани и рехабилитирани 3 бр. улици с обща дължина 2 365, 44 м;

 

• Рехабилитирани пешеходни площи и тротоари – 22 831, 42 кв.м;

 

• Рехабилитирана улична настилка – 14 196,64 кв.м;

 

• Изградени и модернизирани детски площадки;

 

• Обновени 11 общински обекта с обществено значение;
• Улеснен достъп за 1 240 лица с физически увреждания и 4 000 лица от ромски произход.
5. Дейности по информация и публичност;
6. Въвеждане на обектите в експлоатация;
7. Одит на проекта;
8. Администриране и отчетност по проекта
Популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие в съответсвия с правилата на ЕС за информация и публичност
Този документ е създаден в рамките на проект за безвъзмездна помощ по договор № № BG161PO001/1.4-05/2009/011 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”