Проект: "Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера" Печат

Проект: „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”

 


Община Пещера изпълнява успешно проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1.-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Проектът е на обща стойност 4 704 686.11 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на ......

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “ Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Основната цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на жителите на Община Пещера като се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

 

Постигнати резултати:

 

• Сформиран и действащ екип за управление на проекта.;
• Утвърдена форма на единна документация.;
• Проведени планирани три открити обществени поръчки за избор на изпълнители на включените в проекта СМР,доставка и монтаж на оборудване, енергийна паспортизация на сгради по реда на Закона за обществени поръчки.;
• Сключен договор с избрания изпълнител за реализация на обществена поръчка : „ Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – избор на изпълнител на предвидените СМР”;
• Изпълнение на строително – монтажните работи съгласно техническите спецификации приключи в срок.;
• Сключен договор с избрания изпълнител за реализация на обществена поръчка: „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера - избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване”.;

 

• В процес на изпълнение е дейността по доставка и монтаж на оборудване.;
• Изготвяне на междинни технически доклади и финансови отчети на тримесечие.;
• Ръководителят на проекта дава отчет на всеки две седмици пред Кмета на Община Пещера за хода на изпълнение на проекта и възникнали проблеми в реализацията му.;
• Провеждане на открита процедура с предмет : ”Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност,сертификати и енергийни паспорти на 12 бр. общински обекти – детски и учебни заведения в Община Пещера”,
• Провеждане на открита процедура с предмет: ”Реконструкция на спомагателна сграда в ОУ’П.Р.Славейков”- гр.Пещера””.;
• Информиране на обществеността за развитието и изпълнението на проекта.

“Този документ е създаден в рамките на проект за безвъзмездна помощ по договор № № BG161PO001/1.4-05/2009/011 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”