З А П О В Е Д Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
З А П О В Е Д
№786 / 19. 10. 2010 г.
гр.Пещера

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид разпоредбите на чл.62 и чл.63 от Закон за местните данъци и такси и на основание чл.44, ал.1 т.8 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Видовете услуги, които ще се извършват за поддържане чистотата на територията на Община Пещера през 2011г.

1.1.сметосъбиране и сметоизвозване
1.2.обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
1.3.поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

2. Границите на районите, в които се организират изброените в т.1 услуги за населените места на територията на Община Пещера

2.1. Граници на районите за гр.Пещера, съгласно действащия ПУП:
• На север кварталите – 1, 2, 3, 4, 4а, 17, 20, 25, 28 , съответно граници- ул. “Стефан Кънчев”, ул. “Стара крепост”, ул. “Хан Пресиян”
• На изток кварталите – 81, 82, 180, 181, 181а, 182, 183, 202, 200, 187, съответно граници- ул. “Младост”, ул. “Свобода”, ул. “Малина”, ул. “Здравец”
• На юг кварталите – 199, 195, 194, 193, 174, 172, 132, 164, 170, 171, 169, 153, 152, 151, 149, 150, 147, 203, 204, 205, 206, съответно граници- ул. “Петър Раков”, ул. “Оборище”, ул. “Иван Цвеев”, ул. “Радецки”, ул. “Веселин Стайков”, ул. “Резервоара”, ул. “Михаил Такев”
• На запад кварталите – 123, 120, 103, 54, 9, съответно граници- ул. “Гоце Делчев”, ул. “Свети Константин”

2.2. За с.Радилово – кварталите, влизащи в регулационните граници на селото.

2.3. За с.Радилово – земеделски имоти с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.

2.4. За с.Капитан Димитриево – кварталите, влизащи в регулационните граници на селото.

2.5. За с.Капитан Димитриево – земеделски имоти с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.

2.6. За летовище “Св.Константин” – кварталите, влизащи в регулационните граници на летовището

2.7. За имоти на фирми, находящи се в бивши “стопански дворове” на територията на Община Пещера, ВЕЦ “Пещера” и всички земеделски имоти на граждани с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.

3.Честотата на сметосъбирането и сметоизвозването, и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, се определят съгласно приложен план-график, който е неразделна част от Заповедта.

Заповедта влиза в сила от 01.01.2011г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: План-график


КМЕТ:/п/
СТ. ВАРСАНОВ