Обява за провеждане на публичен търг Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ОБЯВЯВА : 1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост:УПИ XII –ГНС в кв. 183 с площ 262.00 кв.м. при граници и съседи: на север - УПИ X -ГНС , на изток: УПИ XI -ГНС , на юг – улица с ос.т. 839-838, на запад УПИ III и УПИ IV, актуван с АОС №190/23.08. 2010г.

2. Определя начални тръжна цена за продажба на имота -7960.00 лв без ДДС или 9 552.00 с ДДС.

3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от приетата начална тръжна цена -796.00 лева.

4. Определя дата, час и място за провеждане на търга – 20.12.2010г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.

5. Тръжна документация, може да се закупи до 17:00 ч. на 10.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 50 лева .

6. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж до 17.00 часа на 17.12. 2010 г.

7. Документи за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на 17.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

8. Документи за участие в търга:

8.1. Заявление за участие по образец;

8.2. Копие от документ за самоличност;

8.3. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – шест месеца преди датата на провеждане на търга;

8.4. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения към Общината.

8.5. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;

8.6. Документ за внесен депозит;

8.7. Документ за закупени тръжни книжа;

8.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №19 при инж. Н. Дялкинова , от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.