Мотиви за изменение на допълнение на Наредба Печат
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

С цел  облекчаване на правния режим за разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера по смисъла на чл.56 от Закона за устройство на територията, Кметът на Община Пещера предлага изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера, както следва:
В чл.8 се прави следното.......

 

допълнение:
Създават се нови алинеи 3 и 4:
“ Ал.3. Отдаването под наем за срок по- кратък от един месец на общински площи за разполагане на спортно – атракционни съоръжения по време на празници и панаири – стрелбища, люлки, въртележки и съпровождащите ги съоръжения за търговия (палатки, колички, стелажи, маси), да се извършва след получаване на разрешение за поставяне от главния архитект на общината и издаване на разрешение за извършване на търговия на открито, без да е необходимо провеждане на публичен търг”.
“ Ал.4.  Отдаването под наем на общински площи за разполагане на машини за кафе, заемащи площ по-малка от един квадратен метър,  да се извършва след получаване на разрешение за поставяне от главния архитект на общината и издаване на разрешение за извършване на търговия на открито, без да е необходимо провеждане на публичен търг”.