Заповед № 30 от 18.01.2011 г. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ЗАПОВЕД
№ 30
18.01.2011 г.

 

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на община Пещера във връзка с Протокол № 4 от 09.09.2010г. и Протокол № 7 от 27.12.2010г. на комисията по чл. 196, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и на основание чл. 195, ал.6  от ЗУТ ,  чл.44, ал.1,т.2, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се извърши премахване на самосрутваща се вилна сграда с пл.№102, находяща се в УПИ-I-Обществено и индивидуално застрояване, кв.4 по плана на лет.Свети Константин  ,  която сграда съгласно Нот.акт №35 , том V, нот.дело №759/28.06.2007 на нотариус Георги Карамитрев е собственост на “Адамс Драмънд Груп”ООД, с управител Джийн Макмилън ЕИК ……. със седалище гр.Батак , ул.”Петър Вранчев”№22 , с упълномощен представител от собственика Гарине Матеозова Бедросян с ЕГН : ………, гр.Варна, съгласно пълномощно с рег.№1556,1557/22.03.2010г., в двумесечен срок , след влизане на Заповедта в сила, издадена на основание чл.195,ал.6 от ЗУТ.

 


Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Стоил Стоилов – Зам. Кмет  на Община Пещера.
Копие от настоящата заповед, както и копие от протокол №7/27.12.2010г. да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок пред Административен съд гр. Пазарджик , считано от датата на съобщението и по реда на чл.215 от ЗУТ .

 


КМЕТ:/п/
СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ