Уведомление за инвестиционно предложение Печат
На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ НА КРЕПОСТТА «ПЕРИСТЕРА» НА ХЪЛМА “СВЕТА ПЕТКА” по проект: “Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка” в град Пещера”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Пещера
ОБЕКТ: Крепостта “Перистера”, разположена на хълма „Света Петка” в град Пещера
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА: Имот с №100008 в землището на гр. Пещера, ЕКАТТЕ 56277, общ. Пещера. Имотът е общинска публична собственост, с начин на трайно ползване – архитектурен паметник  на културата с площ 24.853 дка.
РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: Превръщане на античната и средновековна крепост „Перистера” в град Пещера, в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. Изготвеният проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка” в град Пещера” ще се изпълнява по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. В проекта се предвижда изпълнението на следнте основни дейности:
• Консервация и реставрация на северната и западната стени на крепостта;
• Цялостна възстановка на две от кулите, триъгълната и „църквообразната” разположени на южната стена с трайно защитно покритие;
• Частично възстановяване на останалите кули;
• Частично възстановяване на крепостната стена;
• Изграждане на две туристически пътеки с места за отдих от подножието на хълма към върха на който е разположена крепостта;
• Изграждане на съпътстваща инфраструктура на крепостта “Перистера”- две панорамни площадки за наблюдение от върха, зони за отдих с места за сядане;
Настоящото инвестиционно предложение не засяга защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии.
При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие с трансграничен характер.
Строителните и битови отпадъци, които ще се генерират при реставрационните дейности ще бъдат третирани само от лица, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
В обхвата на въздействие на инвестиционното предложение не попадат други съществуващи и одобрении с устройствен или друг план дейности.