ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат
Понеделник, 07 Януари 2019г. 10:47ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 08.01.2019г. /ВТОРНИК/ от 17:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Одобряване на План-сметка за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2019г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък за 2019г. на Община Пещера.

Докладва: От името на вносителите,
Кръстина Андреева- Директор на дирекция „ФСД“

 

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера