Обявление Печат
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:16ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 440/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изместване на източната улично регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1306, Производствена и складова дейност на изток, така, че новата улична регулация да бъде на пет метра западно от бетонов път за ПСОВ на „Биовет“ АД с идентификатор 56277.3.1308, За складова база по КККР на гр.Пещера, собственост на „Биовет“ АД, м.“Луковица“. Запазва се устройствената зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.