Обявление Печат
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:17ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 441/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ II-3.1777, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1377 по КККР на гр.Пещера и УПИ III-3.1778, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера/ и обособяване на нов урегулиран поземлен имот: УПИ II-3.1854, Производствена и складова дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1854 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.