Обявление Печат
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:18ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 439/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111 по КККР на гр.Пещера и обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство и УПИ IV-1045, 1044, 1043 за сметка на УПИ IV-3453, 1889, 1890, 1891  /поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1111; 56277.502.1045; 56277.502.1044; 56277.502.1043 по КККР на гр.Пещера/, кв. 122А. За новообразувания УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111/ се определя устройствена зона „Жм” /жилищна зона с малка височина и плътност/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2,  минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.