Съобщение Печат
Понеделник, 28 Юни 2021г. 15:18ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 28.06.2021г.  до 11.07.2021г. за инвестиционно предложение:
„Сграда за отглеждане на кокошки-носачки . два броя“ в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик  с възложител ЕТ „АНГЕЛОВ – ИВАН АНГЕЛОВ“.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.