Съобщение Печат
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:23ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 24.06.2021г.  до 07.07.2021г. за инвестиционно предложение:
„Фотоволтаична централа с мощност до 4 MW и БКТБ, в ПИ с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик“ с възложител „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.