Обявление Печат
Сряда, 14 Юли 2021г. 16:30ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение в квартал 174 засягащо УПИ ХVІІ-629, Жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.504.712 по КККР на гр.Пещера/ и УПИ ХVІІІ-629, 630, Жилищно строителство, търговия и услуги /поземлен имот с идентификатор 56277.504.630 по КККР на гр.Пещера/, като се променя вътрешната регулационна линия между двата УПИ, като преминава по имотната граница между двата поземлени имота.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.